JavaScript is disabled in your browser, this may cause some limitations to apply, and some functions may not be available.

Open winkelmandje

UW WINKELMANDJE


Prijs
QTY

TOTAAL

Update winkelmandje

Bestellingen tussen maandag en zondag worden VOLGENDE WEEK WOENSDAG geleverd. De verzending is gratis.

Algemene voorwaarden

 

ONDERNEMINGSGEGEVENS

 

BVBA Boogo

Maatschappelijke zetel: Aststraat 25, 8790 Waregem

Ondernemingsnummer: 0694.807.337 

Btw-identificatienummer België: BE 0694.807.337 

 

 

Handelend onder de naam: Boogo

E-mail: info@boogo.be

Telefoonnummer België: +32477799423

 

ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

 

De e-commerce website van BVBA Boogo, handelend onder de naam Boogo, een BVBA met maatschappelijke zetel te Aststraat 25, 8790 Waregem, BTW BE 0694.807.337 , (hierna “Boogo”) biedt de consument of ondernemingen de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Met consument wordt bedoeld elke natuurlijke persoon die voor hoofdzakelijk privédoeleinden producten aankoopt. Met onderneming wordt bedoeld ieder natuurlijk persoon die voor hoofdzakelijk beroepsdoeleinden producten aankoopt en ieder rechtspersoon.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een consument of onderneming op deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Boogo moet de consument of onderneming deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de consument of onderneming zijn niet van toepassing, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Boogo aanvaard zijn.

 

 ARTIKEL 2 - PRIJS

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en andere verplicht door de consument of onderneming te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of die afwijken van wat wordt geleverd.

 

ARTIKEL 3 - AANBOD

  

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Boogo niet. Boogo is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de consument of onderneming specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de consument of onderneming om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst, zie artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Boogo. Boogo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

ARTIKEL 4 - ONLINE AANKOPEN

 

De consument of onderneming dient het/de gewenste product(en) toe te voegen aan de winkelmand. De bestelling is hierdoor nog niet geplaatst. Ook bevindt de consument of onderneming zich nog steeds in de mogelijkheid een niet gewenst product te verwijderen of de hoeveelheid aan te passen.

Via de winkelmand kan de consument of onderneming de bestelprocedure aanvangen. Indien de consument of onderneming over een kortingscode beschikt, bestaat de mogelijkheid deze te gebruiken door de kortingscode in te geven. De consument of onderneming drukt vervolgens op de knop ‘pas toe’.

De consument of onderneming vult vervolgens de noodzakelijke gegevens in. De consument of onderneming is zelf verantwoordelijk voor het ingeven van correcte gegevens. Hierna kiest de consument of onderneming de gewenste verzendmethode. De consument of onderneming geeft vervolgens ook de gewenste betaalmethode aan. De consument of onderneming heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen aangeboden door derden:

- via Sofort

- via Bancontact/Mister Cash

- via overschrijving op rekeningnummer BE51 0689 0689 5362

- via iDEAL

- via MasterCard

- via Visa

- via PayPal

Op deze transactie zijn de algemene voorwaarden van deze derden van toepassing.

De consument of onderneming heeft de mogelijkheid om de bestelling te controleren. De consument of onderneming kan een eventuele kortingscode ingeven en krijgt de mogelijkheid opmerkingen te formuleren in verband met zijn bestelling. De consument of onderneming aanvaardt de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk door de aankoop online te bevestigen, hierin wordt de aanvaarding van de algemene voorwaarden begrepen.

Door online te bestellen verklaart de natuurlijke persoon aan Boogo de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben om alcoholisch houdend voedsel te kopen. Boogo verkoopt geen producten aan personen die de wettelijke leeftijd nog niet hebben bereikt, en is ook niet verantwoordelijk voor minderjarigen die toch in het bezit zijn van een Boogo product.

Boogo is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de consument of onderneming met betrekking tot bestellingen waarbij de consument of onderneming betrokken is.

 

ARTIKEL 5 - VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN KORTINGSCODES

 

In het kader van een actie of wedstrijd kan de consument per e-mail kortingscodes toegestuurd krijgen. De kortingscodes zijn uitsluitend te gebruiken voor de aankoop van artikelen op www.boogo.be.

De kortingscodes zijn uitsluitend te gebruiken gedurende een periode van 6 maanden na het verkrijgen van de kortingscode. De korting is slechts geldig op één product en niet op de totale bestelling, tenzij anders vermeld bij het verkrijgen van de kortingscode. Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de voorwaarden van een korting, promotie of actie, kunnen kortingscodes slechts één keer gebruikt worden en kunnen ze voor dezelfde bestelling niet worden gebruikt in combinaties met andere kortingscodes, promoties, acties of andere bijzondere kortingen.

Als de consument of onderneming een bestelling plaatst voor een product waarvan de waarde lager is dan het bedrag van de kortingsactie, zal geen vergoeding of resterend krediet aan de consument worden terugbetaald.

Als het krediet van een kortingsbon onvoldoende is voor de bestelling die de consument wenst te plaatsen, dan kan de consument of onderneming het verschil bijpassen door middel van betaling.

De kortingscodes zijn steeds persoonlijk. Het doorgeven van kortingscodes is verboden. Indien een consument dit toch doet, behoudt Boogo zich het recht voor om het account van de consument of onderneming te sluiten en/of een andere wijze van betaling te eisen.

 

ARTIKEL 6 - LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 

Het moment van verzending is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Ingeval van betaling via overschrijving wordt/worden het/de product(en) pas verzonden van zodra het te betalen bedrag volledig aan Boogo is overgemaakt. Ingeval van betaling via Bancontact/Mister Cash, Sofort of PayPal wordt/worden het/de product(en) verzonden van zodra de betalingsprocedure correct is doorlopen, de bank de betaling heeft bevestigd en de bestelling door ons verwerkt is. Boogo maakt gebruik van de diensten van Bpost. De kosten van verzending worden gedragen door de consument of onderneming, tenzij anders vermeld bij bestelling.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan het door de consument of onderneming opgegeven adres geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Inzake bestellingen door ondernemingen is dit een inspanningsverbintenis en sluit Boogo zich uit voor eigen lichte fout.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de consument of onderneming onverwijld worden gemeld aan Boogo binnen de 24 uur na levering.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de consument of onderneming van zodra hij/zij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

  

ARTIKEL 7 - HERROEPINGSRECHT

Indien de consument de overeenkomst tijdig herroept, zal Boogo alle tot op dat moment van de consument ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de consument terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Boogo op de hoogte is gesteld van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen (zie artikel 6, binnen de 24 uur na levering). Indien een onderneming tot herroeping wil overgaan van een product gelden dezelfde voorwaarden als de herroeping door de consument,

Boogo betaalt de consument of onderneming terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument of onderneming de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument of onderneming uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de consument of onderneming voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

  

ARTIKEL 8 - GARANTIE

  

Behoudens dwingende bepalingen van het land van de consument gelden krachtens de artikelen 1649bis tot 1649octies Belgisch Burgerlijk Wetboek deze voor de consument wettelijke rechten. De rechten die de consument uit deze bepalingen put laten elke dwingende bepaling, welke verenigbaar is met de verbruikbare en bederfbare aard van het goed onveranderd bestaan. De bepalingen niet verenigbaar met de verbruikbare en bederfbare aard van het goed vinden geen toepassing. Elke commerciële garantie veranderd niets aan deze rechten.  

Om een beroep te doen op de garantie, moet de consument een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Consumenten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de consument thuis zijn afgeleverd, dient de consument contact op te nemen met Boogo via email en het artikel op kosten van Boogo terug te bezorgen. Na het overmaken van een kopie van het ontvangstbewijs en een kopie van het verzendingsbewijs via email zal Boogo de kosten terugstorten

Bij vaststelling van een gebrek moet de consument Boogo zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 24 uur na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op terugbetaling.

De wettelijk garantie is nooit van toepassing op een gebrek aan overeenstemming dat ontstaat ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Een niet-zichtbaar gebrek (e.g. kortere houdbaarheid ondanks zorgvuldige bewaring) aan overeenstemming dat zich manifesteert na een periode van 24 uur volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebrek te zijn, behoudens tegenbewijs door de consument.

Op de onderneming is het gemeen recht van toepassing, behoudens wederzijdse overeenkomst om andere bepalingen toe te passen kan de onderneming zich niet beroepen op consumentenrechtelijke beschermingsregels, of de rechten van de consument weergegeven in dit artikel 8 - Garantie.

 

ARTIKEL 9 -  KLANTENDIENST

  

Eventuele klachten kunnen gericht worden aan Boogo via het volgende e-mailadres: info@boogo.be of via het volgende nummer: +32477799423. Boogo is bereikbaar tussen 10u en 18u op weekdagen.

 

ARTIKEL 10 - AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 

Het nalaten op gelijk welk moment door Boogo om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

ARTIKEL 11 - BEWIJS

 

De consument of onderneming aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

ARTIKEL 12 - TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN

 

Behoudens dwingende bepalingen van het land van de consument is het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken eerste aanleg van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zijn bevoegd voor de beslechting van eventuele geschillen. Tenzij deze gerechten zich voor de consument op een niet redelijke afstand van zijn of haar woonplaats bevindt, dan zijn de gerechten van de woonplaats van de consument bevoegd.

 

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 

Beste consument, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Boogo

E-mail: info@boogo.be

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*) :

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) :

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Footer

Bevat een link naar:

 • Privacy policy
 • Cookie policy
 • Algemene voorwaarden
COOKIE POLICY

“Boogo maakt gebruik van cookies. Meer info (link naar cookie policy)

 

WAT ZIJN COOKIES

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer van de consument of onderneming geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van computer van de Consument of onderneming of op het mobiele apparaat van de Consument of onderneming geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een toestel identificeren.

 

SOORTEN COOKIES

 

 • ‘First Party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.
 • ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden. Bijvoorbeeld Google Analytics.
 • Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website (beter) te laten functioneren, bijvoorbeeld cookies die de laadtijd van webpagina’s beheren.
 • Functionele cookies verzamelen informatie over de keuzes en voorkeuren van bezoekers en bieden de mogelijkheid om taal- en andere plaatselijke instellingen te onthouden en te personaliseren.
 • Analytische of performance cookies verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers, om de prestaties van de website in kwestie te meten en de gebruikservaring te verbeteren.
 • Targeting of advertising cookies volgen (het surfgedrag van) bezoekers op, om klant- of gebruikersprofielen samen te stellen. Die profielen worden meestal gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen die overeenkomen met de interesses van de bijbehorende gebruikers. Bovendien worden ze gebruikt om de doeltreffendheid van advertentiecampagnes te meten en om marktanalyses uit te voeren.

 

WELKE COOKIES GEBRUIKT BOOGO

Volgende cookies worden gebruikt:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage (link)

Cookie “_ga”

 • Type: analyse / performance
 • Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie “_gat”

 • Type: analyse / performance
 • Bewaartermijn: 10 minuten

 

Volgende gegevens worden verzameld:

- Welke pagina’s worden meest bekeken

- Hoeveel bezoekers van de site

- Gemiddeld bestelbedrag

- herhaaldelijke bestellingen van dezelfde bezoeker.

- Conversie ratio

- Totaal aantal bestellingen

 

BEHEER COOKIE

 

De Consument of onderneming kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd.  Dit kan de Consument of onderneming doen via de instellingen van de browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

U kunt cookies steeds beheren in uw browserinstellingen. Hieronder vindt u instructies voor:

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Cookieverklaring neem dan met ons contact op via: 

Telefoon op +3247799423 (Boogo is op werkdagen bereikbaar tussen 10u en 18u).
E-mail naar info@boogo.be.

Deze Privacyverklaring biedt u gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door Boogo, via BVBA Boogo, Aststraat 25, 8790 Gent.

Als verwerkingsverantwoordelijke is Boogo verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten.

 

 1. REIKWIJDTE EN AANVAARDING

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die over de consument of een onderneming verzameld worden met als doel onze producten aan te bieden.

Door gebruik te maken van de website, door een gebruikersaccount aan te maken of door een bestelling te plaatsen, aanvaardt u hetgeen dat in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR BOOGO GEBRUIKT WORDEN  


Als een consument of een onderneming een bestelling plaatst via de website van Boogo worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 

 • Identificatiegegevens (voor-en achternaam, IP-adres, webbrowser, apparaat type)
 • Contactgegevens (post-en emailadres, telefoonnummer)
 • Logingegevens (gebruikersnaam, wachtwoord)
 • Betalingsgegevens (bankrekeningnummer, creditcardnummer)
 • Gegevens met betrekking tot uw gewoontes en voorkeuren
 • Bedrijfsgegevens (indien het om een onderneming gaat)


Als een consument of een onderneming de website van Boogo bezoekt, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 

 • Identificatiegegevens (IP-adres, webbrowser, apparaat type)
 • Locatiegegevens
 • Gegevens met betrekking tot uw gewoontes en voorkeuren

 

 1. WAAROM WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

 

Als een consument of een onderneming een bestelling plaatst via de website van Boogo worden de verstrekte persoonsgegevens enkel gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

 • Om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen
 • Om de afgesloten overeenkomst uit te voeren
 • Om de bestellingen te verwerken
 • Voor reclame- en/of marketingdoeleinden
 • Voor analyses ten behoeve van statistische doeleinden

Wanneer Boogo zou worden overgenomen door een derde, kan en mag de overnemer de door Boogo verwerkte persoonsgegevens gebruiken.

Als een consument of een onderneming de website van Boogo bezoekt, worden de verstrekte persoonsgegevens enkel gebruikt voor de volgende doeleinden:

Voor het analyseren van het surf- en bestelgedrag teneinde de website te verbeteren en het productaanbod af te stemmen op de voorkeuren van de bezoekers

 

 1. HOE LANG WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

 

Boogo bewaart de persoonsgegevens zolang de consument of de onderneming een gebruikersaccount heeft bij Boogo. Wanneer de consument of de onderneming besluit om zijn of haar account te verwijderen, zullen de persoonsgegevens binnen een redelijke termijn verwijderd worden. Dit geldt niet voor de persoonsgegevens die conform een wettelijke verplichting langer bewaard dienen te worden.

Indien een consument of een onderneming een bestelling plaatst zonder over een gebruikers- account te beschikken, zullen de persoonsgegevens gedurende een redelijke termijn bewaard worden.

 

 1. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR BOOGO

 

Boogo zal de persoonsgegevens enkel doorgeven aan derden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Boogo sluit verwerkersovereenkomsten af met deze derden.

 

Boogo deelt uw persoonsgegevens niet met derden die uw gegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kan op ieder ogenblik ingetrokken worden door een e-mail te sturen naar info@boogo.be.

    6. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN U DEZE UITOEFENEN?

Overeenkomstig de toepasselijke regelgeving hebt u als consument of onderneming recht op:

 

- Inzage: u kan informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie verkrijgen.
- Rectificatie: u kan vragen dat uw persoonsgegevens worden aangepast indien deze onjuist of onvolledig zijn.
- Wissing: u kan de wissing van uw persoonsgegevens vragen.
- Beperking: u kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.
- Bezwaar: u kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
- Intrekken van uw toestemming: indien u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.

Indien u een van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan u ons contacteren via een e-mail aan info@boogo.be. Het verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van de identiteitskaart. Om uw privacy te beschermen mogen pasfoto, paspoortnummer en Rijksregisternummer geanonimiseerd worden.

Boogo zal uw verzoek zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen de veertien werkdagen, beantwoorden.            .  

 1. GEGEVENSBEVEILIGING

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging, heeft Boogo een aantal maatregelen ingevoerd, waaronder:

 • Beveiligde bedrijfsomgeving: Boogo slaat uw gegevens op in een beveiligde bedrijfsomgeving die alleen toegankelijk is voor werknemers.
 • Versleuteling van betalingsgegevens: Boogo maakt gebruik van versleuteling die standaard wordt toegepast om gevoelige financiële informatie te beschermen.  
 • Voorafgaande authenticatie voor accounttoegang: Boogo verifieert de identiteit van zijn geregistreerde consumenten/ondernemingen (gebruikersnaam en wachtwoord) alvorens ze toegang krijgen tot of wijzigingen kunnen aanbrengen in hun account.
 1. WIJZIGINGEN

Boogo behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. U doet er goed aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 

 1. CONTACT OPNEMEN

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop Boogo persoonsgegevens verzamelt, neem dan met ons contact op via: 

Telefoon op +3247799423 (Boogo is op werkdagen bereikbaar tussen 10u en 18u).
E-mail naar info@boogo.be.

Indien de consument of de onderneming vindt dat Boogo de persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of ongepast heeft gereageerd op een verzoek, kan er hiervan melding gedaan worden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTAGRAM

Laten we eens achter de schermen kijken bij Boogo